CATESP

MÈTODE DE LES 3 COMPETÈNCIES

Desenvolupat amb un clar objectiu: que obtinguis la millor qualificació en cadascuna de les proves per aconseguir la teva plaça docent.

En CEN som especialistes en la preparació d'opositors als cossos de Mestres i de Professors d'Ensenyament Secundari des de 1952 i coneixem en profunditat les exigències de l'oposició.

Com a resultat d'aquesta experiència i partint dels criteris d'avaluació de Tribunal, hem creat un mètode de treball amb el qual podràs optimitzar el teu temps de preparació, centrant-te en el que realment importa per superar l'oposició amb èxit.

COMPETÈNCIES

Què necessito per a superar cadascuna de les proves?

TASQUES

Com puc adquirir i consolidar cada competència?

AVALUACIÓ FORMATIVA

Com sé que estic avançant en la direcció correcta?

COM ÉS EL MÈTODE

BASAT EN COMPETÈNCIES

Una Competència és la combinació de coneixements i habilitats per aconseguir un fi. Representa el "saber fer" en front al "saber i prou". Hem identificat tres competències essencials que has de desenvolupar com a opositor per tal de superar cadascuna de les proves, atenent als criteris usats pels Tribunals per qualificar-les.

C1 - COMPETÈNCIA CIENTÍFICA (CCI)

Inclou tant els continguts que necessitaràs desenvolupar en el tema escrit i en la prova pràctica com la forma de portar-los a terme. Per avaluar aquesta competència es tenen en compte, a més dels criteris d'exactitud científica, altres criteris que van des d'una presentació organitzada i estructurada correctament, a l'originalitat i la innovació en el plantejament.

C2 - COMPETÈNCIA PEDAGÒGICA (CP)

Una competència especialment àmplia, integrada per tres dimensions: la gestió del propi aprenentatge; el domini de continguts formals com el sistema educatiu, la legislació i el currículum; i el desenvolupament de l'aptitud pedagògica. Tots ells, elements fonamentals per a superar la fase d'oposició.

C3 - COMPETÈNCIA COMUNICATIVA (CCO)

Abasta tots els aspectes de la comunicació oral i escrita que es requereixen per a les proves. No només suposa saber comunicar els coneixements amb claredat i correcció, sinó que també té en compte altres aspectes com el saber despertar i mantenir l'atenció del Tribunal, ajustar el discurs al temps de què es disposa o utilitzar vocabulari tècnic de forma adequada.

APRENDRE TOT FENT

“Explica’m i oblido. Ensenya’m i recordo.
Involucra’m i aprenc.” - Benjamin Franklin

La millor manera d'adquirir i interioritzar aquestes competències és posant-les en pràctica. Per això, basem l'aprenentatge en la realització de tasques, relacionades amb la preparació de les diferents proves, amb les quals s’aprenen els continguts i s’entrenen habilitats.

AVALUACIÓ COM A CLAU

“Dues coses contribueixen a avançar: anar més de pressa que els altres o anar pel bon camí.” - René Descartes

Gràcies a l'Avaluació formativa, basada en els criteris de correcció de Tribunal, podem valorar el progrés de cada alumne/a i reconduir la seva preparació per obtenir el millor resultat. És a dir, la millor nota a la fase d'oposició perquè aconsegueixi la seva plaça en el cos de Mestres o de Professors d'Ensenyament Secundari.