CATESP

AVÍS LEGAL

Condicions d'Ús del Lloc web


Desarrollo de Proyectos Docentes, S.L. (d'ara endavant Cen) amb domicili en c/ Goya, 34 - MADRID, amb CIF B86680089, posa a disposició en el seu lloc web www.cen.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen exclusivament l'ús del lloc web de Cen per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web www.cen.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web de Cen implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.


PRIMERA. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
 
1.1. La utilització del lloc web de Cen no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.cen.cat on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Cen prohibeix els següents:

1.1.1. Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de mal als sistemes de Cen o a tercers.

1.1.2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2. Cen podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena).


SEGONA. CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
 
2.1. Cen utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Cen únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

2.2. Cen es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.TERCERA. DRETS D'AUTOR I MARCA

Cen informa que el lloc web www.cen.cat els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Cen. Cen utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.


QUARTA. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Madrid renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.


CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Cen podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Cen.