CATESP

MATERIAL D’ESTUDI

NOVA EDICIÓ
LOMLOE

Periòdicament revisem i renovem el nostre material d'estudi per a assegurar-te la millor preparació per a cadascuna de les proves. Enguany, posem a la teva disposició la Nova Edició LOMLOE, en la qual s'incorporen els canvis que comportarà, incloent formació específica per al Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030, a més aquells canvis corresponents al nou currículum educatiu a Catalunya i a l'última convocatòria de la teva especialitat.

Nova Edició LOMLOE i Decret de currículum de Catalunya 2022
Material d'estudi basat en el context i la normativa catalana, ajustat a la LOMLOE i canvis normatius. Elaborat per experts de la teva especialitat sota la supervisió del nostre Departament Editorial, per garantir la seva qualitat. Els models d'Unitats didàctiques i Programació, el Temari i la Prova Pràctica es lliuren en català.

Garantia d'actualització gratuïta
Si durant el curs es produeixen canvis en la normativa, en la convocatòria o en qualsevol altre aspecte que afecti la teva preparació, tindràs accés a través del Campus online i sense cost addicional a les actualitzacions que es realitzin en el material.

UNITAT DIDÀCTICA I PROGRAMACIÓ

A CEN fa mesos que estem preparant els nous materials d'estudi perquè s'ajustin, tant a la nova normativa curricular (LOMLOE), com a la nova definició de les proves (3 vies proposades pel nou Decret d'accés a la funció pública).

En general, l'esforç s'ha dirigit a investigar i analitzar els nous elements del currículum i el nou enfocament metodològic per tal de dedissenyar els millors materials per preparar les proves de l'oposició.
 

PRÀCTIC

Col·lecció de supòsits pràctics, que aborden diferents situacions d'aprenentatge que es poden donar a l'aula. Depenent de l'especialitat, també disposes d'altres materials de suport.

CARACTERÍSTIQUES

Supòsits pràctics ajustats a les característiques de convocatòries anteriors i específics de cada especialitat.

Es faciliten materials de suport: manuals de procediments, guies per resoldre els casos pràctics, orientacions per a la resposta a l'alumnat amb NESE, legislació, etc. (depenent de les especialitats, el material pot variar).

TEMARI

Temes propis, elaborats per equips de professionals de cada disciplina i especialitat. Comprèn el desenvolupament dels temes del programa oficial elaborats amb una perspectiva didàctica i actual que afavoreix l'estudi.

Basats en la nova normativa curricular i a l'enfocament metodològic on es proposa (ensenyament competencial, Situacions d'Aprenentatge, Disseny Universal per a l'aprenentatge, Objectius de Desenvolupament Sostenible, etc.).

CARACTERÍSTIQUES

Els continguts es presenten ajustats al Temari oficial.

Estan basats en el nou Decret de desenvolupament de la LOMLOE.

Els temes inclouen, a més, un resum dels continguts, una bibliografia i, en molts casos, una bibliografia web.

Estan agrupats en blocs temàtics, la qual cosa afavoreix la preparació dels Pràctics, que es treballen al mateix temps.

Revisats i actualitzats anualment pel nostre departament d'edició.

El material es lliura en format imprès i es dona accés a la versió digital (al Campus online) perquè es pugui consultar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Dona el primer pas
per tal d'aconseguir la teva plaça de Mestre/a a Catalunya