CATESP

CONVOCATÒRIA
CATALUNYA SECUNDÀRIA 2024

6.947 places de Secundària per a l'any 2024

Estat de la convocatòria: FINALITZAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS
Tipus de convòcatoria:


05/04/2024 ÚLTIMA HORA!

Publicats els criteris de correcció els quals especifiquen les pautes, orientacions i criteris amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les parts de la prova.

Veure criteris de correcció - Departament de Catalunya


21/03/2024

Publicada la resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició.

Veure resolució del Departament de Catalunya


12/03/2024

L’ordre d’actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l’any 2024 s’inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra U.

Veure resolució del Departament de Catalunya


11/03/2024

El Departament d'Educació ha modificat el model de Situacions d'Aprenentatge que afecta les competències transversals i als tipus d'activitats.

Veure notícia del Departament de Catalunya


07/03/2024

S'ha publicat al DOGC una modificació de la convocatòria. Els canvis afecten principalment el procediment d’inici de les proves, la publicitat de les qualificacions i les normatives curriculars aplicables als diferents cossos docents. Es destaca la necessitat de presentar recursos administratius de manera electrònica.

Modificació de la convocatòria - Catalunya


20/02/2024

S'ha publicat al DOGC la Resolució que estableix la data d'inici del concurs oposició docent el dia 27 d'abril de 2024.
El 26 d'abril s'ha de presentar la programació didàctica, en format PDF, a la bústia de correu electrònic del tribunal assignat.
L'acte de presentació es realitza el 27 d'abril de 2024, a les 10h, davant els tribunals i a continuació s'inicia la fase d'oposició.

Data d'inici de les oposicions docents - Catalunya


22/01/2024

S'ha publicat al DOGC una correcció d'errades de la convocatòria d'oposicions docents a Catalunya. Es canvia la paraula "pàgines" per la paraula "fulls", entre altres modificacions.

Correcció de la convocatòria - Catalunya


19/12/2023

Publicada al DOGC la resolució per la qual es modifica la convocatòria del concurs oposició docent de 2024 i la data del termini de sol·licituds.

Modificació de la convocatòria - Catalunya


18/12/2023

Pròxima publicació (19 de desembre) al DOGC de la Resolució que estableix la presentació de sol·licituds del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Veure nota del Departament d'Educació


29/11/2023

Segons CCOO, aquest és el calendari previst per a les oposicions docents:

 • Inscripció: del 20 de desembre al 19 de gener de 2024. 
 • Data d’inici del procediment: a partir d’abril de 2024. Es preveu que finalitzi abans del 15 de juliol de 2024.
 • Període de pràctiques: de l’1 de setembre fins el 15 de desembre de 2024. 

I a més, la convocatòria tindrà importants novetats:

 1. Canvi en l'ordre de les proves:
  1. Acte de presentació.
  2. 1a part: proves escrites: tema i exercici pràctic. Tothom les farà el mateix dia (previsió matí i tarda).
  3. 2a part. Programació i Unitat Didàctica /Unitat Formativa/ Situació d’Aprenentatge.
 2. S’elimina el requisit de lectura de la prova pràctica per garantir l’anonimat en la correcció.
 3. C2 de català comptarà 1 punt a mèrits.

Veure notícia de ccoo.cat


27/11/2023

Educació amplia fins a 9.363 les places en la convocatòria d'oposicions, 7.189 més de les previstes en la resolució inicial.
Hi haurà 6.947 places per al cos de Secundària.
El procediment selectiu s’iniciarà a partir del mes d’abril de 2024.

Enllaç a la nota de premsa


31/10/2023

Publicada al DOGC la resolució per la qual s'estableix que el termini de presentació de sol·licituds de les oposicions docents començarà al mes de desembre.

Enllaç a la resolució


03/10/2023

El Departament d'Educació ha confirmat que les 779 places que han quedat vacants en les oposicions de 2023 se sumaran al concurs oposició de 2024. 
D'aquestes places, 671 ho faran en el cos de Secundària, per la qual cosa almenys es convocaran 1.781 places l'any 2024 (pots veure el desglossament per cada especialitat en la taula).

Veure notícia de ccma.cat


05/04/2023

Publicada al DOGC l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2023 de Catalunya.
Hi ha 3.988 places de cossos docents no universitaris del Departament d'Educació, 3.784 d'aquestes estan destinades a Professors d'Ensenyament Secundari.

Oferta d'Ocupació Pública 2023 - Catalunya


06/03/2023

Publicada la informació sobre la normativa d'ordenació curricular que podeu fer servir per la UD o situació d'aprenentatge. Podeu fer servir qualsevol dels 2 currículums per qualsevol curs.

Currículums a utilizar per a cada cos - Catalunya


30/12/2022

Publicada al DOGC la Convocatòria d'oposicions de l'any 2024 amb 2.174 places docents de reposició.
Hi ha 1.110 places per al cos de Secundària.
Durant la primera setmana del mes de novembre de 2023 es publicarà al DOGC la Resolució per la qual es determina la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds. 
El procediment selectiu s'inicia al mes de juny de 2024.

Convocatòria de Secundària 2024 - Catalunya


FES EL PRIMER PAS
PER ACONSEGUIR LA TEVA PLAÇA DE PROFESSOR/A A CATALUNYA


PLACES CONCURS OPOSICIÓ 2024
Administració d'Empreses 79 Música 102
Alemany 27 Oficina de Proj. de Const. 12
Anàlisi i Química Industrial 30 Op. d'Eq. d'Elab. Prod. Alim. 4
Anglés 627 Operacions de Processos  7
Assessoria i Proc. d'Imatge 12 Op. i Equips de Producció Ag. 6
Biologia i Geologia 333 Org. i Gestió Comercial 101
Construccions Civils i ed. 7 Org. i Pro. de Mmt. Vehicles 25
Dibuix 180 Org. i Proj. de Fab. Mecànica 22
Economia 101 Org. i Proj. de Sist. Energ. 9
Educació Física 400 Orientació Educativa 519
Equips Electrònics 13 Proced. Diagnòstic Clínic i Ort. 20
Filosofia 108 Procediments Sanitaris i Asis. 98
Física i Química 305 Processos Comercials 102
FOL 92 Proc. de Gestió Admin. 153
Francès 133 Proc. Diag. Clínic i Prod. Orto. 16
Geografia i Història 448 Proc. Indústria Alimentària 8
Grec 21 Proc. i Mitjans de Comunicació 11
Informàtica 126 Proc i Prod. d'Arts Gràfiques 5
Inst. Electrotècniques 78 Proc. i Prod. de Fusta... 3
Inst. i Eq. de Criança i Cult. 1 Proc. i Prod. de Tèxtil... 4
Inst. i Mmt. Eq. Tèrmics 10 Proc. Sanitaris 50
Intervenció Sociocom. 29 Serveis a la Comunitat 25
Laboratori 11 Sist. Electrònics 17
Llatí 53 Sist. Electrotècn. i Auto. 47
Llengua Cast. i Literatura 399 Sist. i App. Informàtiques 157
Llengua Cat. i Literatura 555 Tècn. i Prod. d'Imatge 17
Matemàtiques 720 Tecnologia 509
TOTAL 6.947

CONVOCATÒRIES ANTERIORS
SECUNDÀRIA CATALUNYA

Especialitats 2023
2020
2019
2018
Administració d'empreses 90   77  
Alemany 38 20    
Anàlisi i química industrial 34   30  
Anglés 671 535   201
Assessoria i processos d'imatge personal 16   24  
Biologia i Geologia 482 402   121
Cons. Civils i Edif. 3      
Dibuix 326 191   66
Economia 161 92   35
Educació Física 495 280   81
Equips electrònics  11      
Filosofia 179 100   33
Física i Química 505 319   111
Formació i orientació laboral 117   91  
Francès 169 75   25
Geografia i Història 641 512   163
Grec 22 17    
Hosteleria i Turisme 3   24  
Informàtica 124   139  
Inst. Electrotècniques 68      
Inst. i Eq. de Criança i Cult. 1      
Inst. i Mmt. Eq. Tèrmics 8      
Intervenció Sociocomunitària 15   87  
Italià 2      
Laboratori 6      
Llatí 66 42    
Llengua Castellana i Literatura 538 456   171
Llengua Catalana i Literatura 657 445   136
Matemàtiques 779 597   223
Música 201 97   25
Oficina de Proj. de Const. 4      
Oficina de Proj. de Fabr. Mec. 1      
Op. d'Eq. d'Elab. Prod. Alim. 5      
Op. i Eq. de Prod. Agraria 13      
Operacions de Processos 3      
Organització i gestió comercial 87   73  
Organització i processos de manteniment de vehicles 24   24  
Organització i projectes de fabricació mecànica     26  
Organització i projectes de sistemes energètics 6   8  
Orientació Educativa 604 377   107
Proced. Diag. Clínic i Prod. 24      
Procediments Sanitaris 117      
Processos Comercials 96      
Proc. de Gestió Admin. 140      
Processos de producció agrària     16  
Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 11   30  
Processos en la indústria alimentària 10   11  
Processos i mitjans de comunicació 4   11  
Processos i productes d'arts gràfiques 6   10  
Proc. i Prod. de Fusta... 2      
Proc. i Prod. de Tèxtil... 4      
Processos sanitaris 48   42  
Serveis a la Comunitat 35      
Sistemes electrònics 14   8  
Sistemes electrotècnics i automàtics 37   28  
Sist. i App. Informàtiques 95      
Tècn. i Prod. d'Imatge... 11      
Tecnologia 636 335   104
TOTAL 8.489 4.892 759 1.602