CATESP

POLÍTICA DE PRIVACITAT


El present document regula la Política de Privacitat del lloc web titularitat de Desarrollo de Proyectos Docentes, S.L. (d'ara endavant CEN) a fi d'informar l'USUARI sobre el tractament de les Dades Personals recollides segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i en la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) així com de les Condicions d'Ús d'aquest lloc web.

L'accés i utilització de www.cen.cat i/o dels seus subdominis li atribueix la condició d'USUARI i implica el coneixement i l'acceptació de totes les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat.

PRIMERA. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Pot posar-se en contacte amb CEN a través dels següents mitjans:

 • Desarrollo de Proyectos Docentes, S.L
  CIF: B86680089
 • Adreça postal: C/ Goya, 34 – 28001 MADRID
 • Telèfon: 919 496 049
 • Email: administracion@cen.edu

SEGONA. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les Dades Personals facilitades a través dels formularis de la Pàgina Web seran conforme a les següents finalitats i és la base del tractament el consentiment de l'USUARI:
 
 • Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda o de serveis que l'USUARI hagi contractat.
 • Per tramitar i donar resposta a les sol·licituds d'informació i descàrregues de material acadèmic formulades per l'USUARI. Si utilitza el canal telefònic, la trucada pot ser gravada per atendre la seva petició i garantir la qualitat d'aquesta.
 • Per a l'enviament d'informació i altres comunicacions comercials. Aquesta finalitat inclou l'enviament de newsletter, accions de màrqueting telefònic i publicitat a Internet que podrà veure quan navegui en llocs web i aplicacions, per exemple, en xarxes socials.
No s'admetrà l'enviament de dades personals referides a terceres persones, ni de persones menors d'edat o incapaces. La persona que remeti qualsevol dada o informació a través de qualsevol via serà responsable dels danys i perjudicis que l'anterior pugui causar, i manifesta que no hi ha cap impediment legal per a la comunicació de les dades i el seu posterior ús en els termes que corresponguin, i que cap informació facilitada vulnera pactes o acords de confidencialitat o secret, ni perjudica els drets i interessos de tercers.

TERCERA. DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

CEN es compromet a tractar les seves dades personals de manera confidencial i a aplicar sobre aquestes mesures tècniques i organitzatives adequades i suficients que garanteixin la privacitat i confidencialitat d'aquests.

CEN podrà comunicar les dades de l'USUARI a aquelles terceres empreses, proveïdors, que per a la prestació dels seus serveis CEN li hagi de facilitar dades de caràcter personal o proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, com a agències de publicitat, socis publicitaris o xarxes socials.

QUARTA. TERMINI DE CONSERVACIÓ

CEN conservarà les Dades Personals de l'USUARI durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no es revoquin els consentiments atorgats.


CINQUENA. EXERCICIS DELS SEUS DRETS

En qualsevol moment l'USUARI podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació al tractament i portabilitat de les seves dades en les condicions legalment previstes i dirigint-se per escrit al correu electrònic  administracion@cen.edu.

SISENA. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament CEN prohibeix els següents:

 • 1.1.1. Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través d’aquest per qualsevol mitjà qualsevol tipus de mal als sistemes de CEN o a tercers.
  1.1.2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

  1.2. CEN podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula cinquena).

SETENA. CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per CEN utilitzant fonts internes i externes de tal manera que CEN únicament es fa responsable dels continguts elaborats de manera interna.

CEN es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

VUITENA. DRETS D'AUTOR I MARCA

CEN informa que el lloc www.cen.cat, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor. Queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels elements referits protegits excepte amb consentiment exprés de CEN. CEN utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

NOVENA. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Els Jutjats de Madrid són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

DESENA.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat de les presents condicions. CEN podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document la qual cosa no implicarà en cap cas la seva renúncia excepte reconeixement exprés per part de CEN.